Skupština društva "HERCEGOVINA OSIGURANJE" d.d. Mostar u likvidaciji, sa sjedištem u Mostaru, Ul. fra Didaka Buntića br. 144, Mostar, na sjednici održanoj dana 19.12.2012. godine u 09,00 sati u Općinskom sudu u Mostaru, kojom je predsjedavao likvidacijski sudac Ivana Soldić, i kojoj su prisustvovali vjerovnici i punomoćnici vjerovnika koji zajedno predstavljaju 67,24 % od ukupnog iznosa svih priznatih tražbina, jednoglasno su donijeli slijedeće

 

ODLUKE
 

 1. Usvaja se Izvještaj likvidatora Hamida Tipure od 10.12.2012. godine o stanju imovine i obaveza društva "HERCEGOVINA OSIGURANJE" d.d. Mostar u likvidaciji i uzrocima toga stanja.
 2. Pristupit će se prodaji imovine likvidacijskog dužnika, a Vijeće vjerovnika će prije prodaje svake stvari iz likvidacijske mase donijeti posebnu odluku kojom će definirati uvjete i način prodaje.

 

Predsjedavajući Skupštine
Likvidacijski Sudac

                         
Ivana Soldić  

 

 
   
TABLICE PRIZNATIH I OSPORENIH POTRAŽIVANJA ODRŽANIH ROČIŠTA PO PRIJAVAMA VJEROVNIKA
A. Prijave korisnika životnog osiguranja:
 1. 17.09.2012.prijave vjerovnika podnesene putem punomoćnika koji imaju sjedište izvan grada Mostara
 2. 19.09.2012.prijave vjerovnika podnesene putem punomoćnika koji imaju sjedište u gradu Mostaru
 3. 21.09.2012.prijave vjerovnika: „Aluminij“ d.d. Mostar, „HT“ d.d. Mostar (ERONET) i Zavod za zapošljavanje Mostar
 4. 24.09.2012.prijave djelatnika društva „Aluminij“ d.d. Mostar koji su osobno podnijeli prijave
 5. 26.09.2012.prijave djelatnika društva „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar koji su osobno podnijeli prijave
 6. 28.09.2012. prijave svih ostalih vjerovnika životnog osiguranja koji su osobno podnijeli prijave
B. Prijave korisnika naknada po policama neživotnog osiguranja koji su prijavili ostvarenje osiguranog slučaja i čije su prijave uredno ubilježene u knjige društva:
 1. 01.10.2012. prijave po osnovi auto-odgovornosti podnesene putem odvjetničkih društava
 2. 03.10.2012. prijave po osnovi auto-odgovornosti podnesene putem punomoćnika čije osobno ime počinje sa slovima A - Di
 3. 05.10.2012. prijave po osnovi auto-odgovornosti podnesene putem punomoćnika čije osobno ime počinje sa slovima Dr - I
 4. 08.10.2012. prijave po osnovi auto-odgovornosti podnesene putem punomoćnika čije osobno ime počinje sa slovima J - M
 5. 10.10.2012. prijave po osnovi auto-odgovornosti podnesene putem punomoćnika čije osobno ime počinje sa slovima N - R
 6. 12.10.2012. prijave po osnovi auto-odgovornosti podnesene putem punomoćnika čije osobno ime počinje sa slovima S - T
 7. 15.10.2012. prijave po osnovi auto-odgovornosti podnesene putem punomoćnika čije osobno ime počinje sa slovima V - Z
 8. 17.10.2012. prijave po osnovi auto-odgovornosti koji su osobno podnijeli prijave, a čije prezime počinje sa slovima A - Ć
 9. 19.10.2012. prijave po osnovi auto-odgovornosti koji su osobno podnijeli prijave, a čije prezime počinje sa slovima D – H
 10. 22.10.2012. prijave po osnovi auto-odgovornosti koji su osobno podnijeli prijave, a čije prezime počinje sa slovima I – L
 11. 24.10.2012. prijave po osnovi auto-odgovornosti koji su osobno podnijeli prijave, a čije prezime počinje sa slovima LJ – S
 12. 29.10.2012. prijave po osnovi auto-odgovornosti koji su osobno podnijeli prijave, a čije prezime počinje sa slovima Š – Ž
 13. 31.10.2012. prijave po osnovi auto-odgovornosti koji su osobno podnijeli prijave - pravne osobe
 14. 05.11.2012. prijave vjerovnika koje se odnose na ostala neživotna osiguranja (imovina, nezgode i auto-kasko osiguranja) koji su podnijeli prijave putem punomoćnika
 15. 07.11.2012. prijave vjerovnika koje se odnose na ostala neživotna osiguranja (imovina, nezgode i auto-kasko osiguranja) koji su osobno podnijeli prijave – pravne osobe
 16. 09.11.2012. prijave vjerovnika koje se odnose na ostala neživotna osiguranja (imovina, nezgode i auto-kasko osiguranja) koji su osobno podnijeli prijave – fizičke osobe
C. Prijave koje se odnose na radne odnose:
 1. 12.11.2012. prijave vjerovnika podnesene putem punomoćnika
 2. 14.11.2012. prijave vjerovnika koje su osobno podnijete
D. Prijave koje su podnijeli dobavljači:
 1. 16.11.2012. prijave vjerovnika čiji naziv, odnosno prezime, počinje sa slovima od A – H
 2. 19.11.2012.prijave vjerovnika čiji naziv, odnosno prezime, počinje sa slovima od  I – Z
 3. 20.11.2012.
 4. 19.12.2012.